Currently Browsing: Supplies
Winged Courier
Winged Courier
เปลี่ยนลิงให้กลายเป็นนกเพื่อช่วยขนส่งสิ่งของ ราคา: 200 ไอเทมที่ต้องการ Monkey Courier ราคา: 200 ราคารวมทั้งสิ้น: 400
Read More of Winged Courier
Monkey Courier
Monkey Courier
เรียกลิงออกมาช่วยขนส่งไอเทม ราคา: 200
Read More of Monkey Courier
Homecoming Stone
Homecoming Stone
สามารถใช้เพื่อวาร์ปไปยังสิ่งก่อสร้างของฝ่ายตนเองได้ Channeling Time: 3 วินาที Mana cost: 75 Cooldown: 65 วินาที ราคา: 135
Read More of Homecoming Stone
Dust of Revelation
Dust of Revelation
เมื่อใช้ไอเทม สามารถมองเห็นยูนิตที่หายตัวอยู่รอบๆผู้ใช้ในระยะ 1250 หน่วย เป็นระยะเวลา 12 วินาที ราคา: 180
Read More of Dust of Revelation
Ward of Revelation
Ward of Revelation
กดใช้เพื่อปัก Ward ไปยังพื้นที่เป้าหมาย Ward มีความสามารถในการมองเห็นในระยะ 200 หน่วย สามารถมองเห็นยูนิตที่หายตัวในระยะ...
Read More of Ward of Revelation
Ward of Sight
Ward of Sight
กดใช้เพื่อปัก Ward ไปยังพื้นที่เป้าหมาย Ward มีความสามารถในการมองเห็นในระยะ 1600 เป็นระยะเวลา 6 นาที ไม่สามารถมองเห็นยูนิตที่หายตัว ราคา:...
Read More of Ward of Sight
Bottle
Bottle
เมื่อใช้ไอเทมจะฟื้นฟู Health จำนวน 135 หน่วยและ Mana 70 หน่วย ภายใน 3 วินาที สามารถกดใช้ได้ 3 ครั้ง เมื่อขวดน้ำหมด สามารถเติมได้จากบ่อน้ำที่ฐานหรือเก็บ...
Read More of Bottle
Runes of the Blight
Runes of the Blight
กินต้นไม้เพื่อฟื้นฟู Health จำนวน 115 หน่วย ภายใน 16 วินาที ราคา: 90 เมื่อกดใช้ใส่ต้นไม้ พลังชีวิตจะฟื้นฟู 115 หน่วย ใน 16 วินาที สามารถกดใช้ได้...
Read More of Runes of the Blight
Health Potion
Health Potion
ฟื้นฟู Health จำนวน 400 หน่วย การฟื้นฟูจะหยุดทันที เมื่อผู้ใช้ถูกโจมตี ราคา: 1oo
Read More of Health Potion
Mana Potion
Mana Potion
ฟื้นฟู Mana จำนวน 100 หน่วย สามารถใช้ให้ยูนิตฝ่ายเดียวกันได้ ราคา: 50
Read More of Mana Potion