Jeraziah | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 11 23rd, 2009
 Jeraziah

Jeraziahเผ่า: Legion

ประเภท: Strength


Strength: 20เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +2.6
Agility: 15เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +1.7
Intelligence: 17เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +1.8

Attributes


Health: 530Health Regen: 1.85
Mana: 221Mana Regen: 0.69
Movement Speed: 305

การโจมตี


โจมตีแบบ: Melee
ระยะการโจมตี: 128
Damage: 31 – 41
Cooldown ของการโจมตีแต่ละครั้ง: 1.47 วินาที
โจมตี 0.68 ครั้งต่อวินาที

การป้องกัน


Armor: 4.1

รายละเอียดสกิล

Inner Light

Inner Light
เพิ่ม Health ให้กับยูนิตฝ่ายเดียวกัน ศัตรูที่อยู่ใกล้ยูนิตที่ได้รับสกิลนี้จะถูกลด Health

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ยูนิตฝ่ายเดียวกัน
ชนิด: Magic
Range: 500
Radius: 250
Mana cost: 100/120/140/160
Cooldown: 12 วินาที
เพิ่ม Health ให้กับยูนิตฝ่ายเดียวกัน และทำ Damage ใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ยูนิตนั้น 90/180/270/360 หน่วย


Protective Charm

Protective Charm
อวยพรให้กับยูนิตฝ่ายเดียวกัน มีผลป้องกันเวทย์ และลบสกิลบัฟ

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ยูนิตฝ่ายเดียวกัน
Range: 500
Mana cost: 60/70/80/90
Cooldown: 20 วินาที
สกิลมีผลเป็นระยะเวลา 5/8/11/14 วินาที


Righteous Strike

Righteous Strike
โจมตีแบบกระจายใส่ศัตรูรอบๆตัว และลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูชั่วขณะ

สกิลติดตัว


Cooldown: 15/12/9/5 วินาที
เพิ่มโบนัส Damage 8/16/24/32 ให้กับการโจมตีครั้งถัดไป และกระจาย Damage 50% ใส่ศัตรูรอบตัวในรัศมี 225 หน่วย
ศัตรูที่ถูกโจมตี ถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% เป็นเวลา 2/3/4/5 วินาที


Sol?s Blessing

Sol's Blessing
เพิ่มเกราะจำนวนมาก และเพิ่ม Health Regen ให้กับยูนิตฝ่ายเดียวกัน

สกิลเรียกใช้


ชนิด: Magic
Range: 600
Mana cost: 125/175/250
Cooldown: 150 วินาที
เพิ่ม Armor +127 และเพิ่ม Health Regen +25 ให้ยูนิตฝ่ายเดียวกันเป็นเวลา 5/6/7 วินาที

แสดงความคิดเห็น