Winged Courier
เปลี่ยนลิงให้กลายเป็นนกเพื่อช่วยขนส่งสิ่งของ ราคา: 200 ไอเทมที่ต้องการ Monkey Courier ราคา: 200 ราคารวมทั้งสิ้น: 400
Monkey Courier
เรียกลิงออกมาช่วยขนส่งไอเทม ราคา: 200
Homecoming Stone
สามารถใช้เพื่อวาร์ปไปยังสิ่งก่อสร้างของฝ่ายตนเองได้ Channeling Time: 3 วินาที Mana cost: 75 Cooldown: 65 วินาที ราคา: 135
Dust of Revelation
เมื่อใช้ไอเทม สามารถมองเห็นยูนิตที่หายตัวอยู่รอบๆผู้ใช้ในระยะ 1250 หน่วย เป็นระยะเวลา 12 วินาที ราคา: 180
Ward of Revelation
กดใช้เพื่อปัก Ward ไปยังพื้นที่เป้าหมาย Ward มีความสามารถในการมองเห็นในระยะ 200 หน่วย สามารถมองเห็นยูนิตที่หายตัวในระยะ...
Ward of Sight
กดใช้เพื่อปัก Ward ไปยังพื้นที่เป้าหมาย Ward มีความสามารถในการมองเห็นในระยะ 1600 เป็นระยะเวลา 6 นาที ไม่สามารถมองเห็นยูนิตที่หายตัว ราคา:...
Bottle
เมื่อใช้ไอเทมจะฟื้นฟู Health จำนวน 135 หน่วยและ Mana 70 หน่วย ภายใน 3 วินาที สามารถกดใช้ได้ 3 ครั้ง เมื่อขวดน้ำหมด สามารถเติมได้จากบ่อน้ำที่ฐานหรือเก็บ...
Runes of the Blight
กินต้นไม้เพื่อฟื้นฟู Health จำนวน 115 หน่วย ภายใน 16 วินาที ราคา: 90 เมื่อกดใช้ใส่ต้นไม้ พลังชีวิตจะฟื้นฟู 115 หน่วย ใน 16 วินาที สามารถกดใช้ได้...
Health Potion
ฟื้นฟู Health จำนวน 400 หน่วย การฟื้นฟูจะหยุดทันที เมื่อผู้ใช้ถูกโจมตี ราคา: 1oo
Mana Potion
ฟื้นฟู Mana จำนวน 100 หน่วย สามารถใช้ให้ยูนิตฝ่ายเดียวกันได้ ราคา: 50