Ward of Sight | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 11 29th, 2009
 Ward of Sight

Ward of Sight

กดใช้เพื่อปัก Ward ไปยังพื้นที่เป้าหมาย

Ward มีความสามารถในการมองเห็นในระยะ 1600 เป็นระยะเวลา 6 นาที

ไม่สามารถมองเห็นยูนิตที่หายตัว

ราคา: 200

แสดงความคิดเห็น