Puzzlebox | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 11 30th, 2009
 Puzzlebox

Puzzlebox

+6 Strength
+15 Intelligence
เมื่อใช้ไอเทม จะสร้าง Puzzlebox Mauler และ Puzzlebox Wizard ขึ้นมาอยู่ในการควบคุม เป็นระยะเวลา 35 วินาที
มีความสามารถในการลด Mana ของศัตรู
Mana cost: 50
Cooldown: 90 วินาที
ราคา: 1000

ไอเทมที่ต้องการ

Bolstering Armband
Bolstering Armband
ราคา: 450
Neophyte's Book
Neophyte’s Book
ราคา: 1000


ราคารวมทั้งสิ้น: 2450

แสดงความคิดเห็น