Posted by Heroes of Newerth on 03 1st, 2011
 Bubbles

Bubblesเผ่า: Legion

ประเภท: Intelligence


Strength: 15เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +1.7
Agility: 22เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +1.7
Intelligence: 25เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +2.4

Attributes


Health: 435Health Regen: 1.7
Mana: 325Mana Regen: 1.01
Movement Speed: 295

การโจมตี


โจมตีแบบ: Ranged
ระยะการโจมตี: 550
Damage: 20 – 25
Cooldown ของการโจมตีแต่ละครั้ง: 1.39 วินาที
โจมตี 0.72 ครั้งต่อวินาที

การป้องกัน


Armor: 2.52

รายละเอียดสกิล

Shell Surf

Shell Surfใช้กระดองสไลด์ไปข้างหน้า ทำ Damage ใส่ศัตรูที่ถูกสกิลนี้ และ Bubbles สามารถเลือกที่จะ Teleport ไปยังจุดที่กระดองเคลื่อนที่ออกไปได้

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: พื้นที่เป้าหมาย
ชนิด: Magic
Range: 1800
Radius: 225
Mana cost: 150
Cooldown: 15 วินาที
- ขว้างกระดองไปยังพื้นที่เป้าหมาย ทำ Damage ใส่ศัตรูเท่ากับ 70/140/210/280 หน่วย
- กดใช้สกิลอีกครั้งเพื่อ Teleport ไปยังจุดเดียวกับกระดอง


Song of the Sea

Song of the Seaบรรเลงดนตรีเพื่อทำ Damage และทำให้ศัตรูติด Silence

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ศัตรูในรัศมี
ชนิด: Magic
Mana cost: 100/110/120/130
Cooldown: 20 วินาที
- ทำ Damage จำนวน 60/120/180/240 หน่วยใส่ศัตรูในรัศมี 400 และศัตรูติดอาการใบ้นาน 0.1/1/2/3 วินาที


Take Cover

Take Coverหลบเข้าไปอยู่ในกระดอง ทำให้ปลอดภัยจากการโจมตีทุกชนิด

สกิลเรียกใช้กับตนเอง


Channeling Time: 0.75/1.5/2.25/3 วินาที
Mana cost: 50/40/30/20
Cooldown: 6 วินาที
- สามารถปรับเป็น auto-cast ได้เพื่อใช้สกิลอัตโนมัติ
- หลบหลีกการโจมตีทุกชนิดได้นาน 0.75/1.5/2.25/3 วินาที


Kelp Field

Kelp Fieldเรียกสาหร่ายลึกลับจากใต้พิภพ ทำ Damage และจับศัตรูในพื้นที่

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: พื้นที่เป้าหมาย
ชนิด: Superior Magic
Range: 750
Radius: 400
Mana cost: 100/150/200
Cooldown: 85 วินาที
- ทำ Damage ใส่ศัตรูทุกตัวในรัศมีเท่ากับ 100/150/200 หน่วย และติด Stun นาน 0.5 วินาที
- ถ้าหากศัตรูเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางสกิลเกินระยะ 600 หน่วย ศัตรูจะถูก Stun นาน 1.5/2.25/3 วินาที และถูก Damage เพิ่มอีก 100/150/200 หน่วย
- สกิลมีผลเป็นระยะเวลา 5 วินาที

แสดงความคิดเห็น