Blacksmith | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 11 1st, 2009
 Blacksmith

Blacksmithเผ่า: Legion

ประเภท: Intelligence


Strength: 23เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +3.2
Agility: 14เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +1.5
Intelligence: 19เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +2.1

Attributes


Health: 587Health Regen: 1.94
Mana: 247Mana Regen: 0.77
Movement Speed: 295

การโจมตี


โจมตีแบบ: Melee
ระยะการโจมตี: 128
Damage: 37 – 43
Cooldown ของการโจมตีแต่ละครั้ง: 1.49 วินาที
โจมตี 0.67 ครั้งต่อวินาที

การป้องกัน


Armor: 3.96

รายละเอียดสกิล

Fireball

Fireballยิง Fireball ใส่ศัตรูเป้าหมาย ทำ damage และ stun

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ศัตรู
ชนิด: Magic
Range: 600
Mana cost: 75/85/95/105
Cooldown: 15 วินาที
- ทำ damage เท่ากับ 75/125/175/275 หน่วยตามเลเวล และทำให้ศัตรูติด stun เป็นระยะเวลา 1.5 วินาที


Flaming Hammer

Flaming Hammerขว้างค้อนไฟใส่ศัตรูเป้าหมาย ทำ damage ต่อเนื่อง และลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ศัตรู
ชนิด: Magic
Range: 700
Mana cost: 95/110/125/140
Cooldown: 15 วินาที
- ค้อนไฟมีผลต่อศัตรูเป็นระยะเวลา 7.5 วินาที

ผลของ Flaming Hammer


- ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10/15/20/25% ตามเลเวล
- คิด damage เท่ากับ 10/20/30/40 หน่วยต่อวินาที ตามเลเวล
- ลด Magic Armor ของศัตรูลง -1/-2/-3/-4 หน่วย สำหรับ 1 วินาทีแรก, และค่อยๆเพิ่มเป็น 0 ตลอดระยะเวลาที่เหลือ


Frenzy

Frenzyเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ และความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเอง และยูนิตฝ่ายเดียวกัน

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ยูนิตฝ่ายเดียวกัน
ชนิด: Magic
Range: 600
Mana cost: 75
Cooldown: 20 วินาที
- มีผลเป็นระยะเวลา 30 วินาที

ผลของ Frenzy


- ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 6/9/12/15% ตามเลเวล
- ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 20/30/40/50 หน่วย ตามเลเวล
- ความเร็วในร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 7/14/21/28 หน่วย ตามเลเวล


Chaotic Flames

Chaotic Flamesเพิ่มความสามารถของสกิล Fireball, Flaming Hammer และ Frenzy

สกิลติดตัว


Fireball:
- มีโอกาส 25/40/50% ที่สกิลอาจติดได้สองครั้งติดต่อกัน
- มีโอกาส 0/20/25% ที่สกิลอาจติดได้สามครั้งติดต่อกัน
- มีโอกาส 0/0/12.5% ที่สกิลอาจติดได้สี่ครั้งติดต่อกัน
- ลด cooldown ลง 2/4/6 วินาที
Flaming Hammer:
- เพิ่มระยะของสกิลจำนวน 150/300/450 หน่วย ตามเลเวล
Frenzy:
- มีโอกาส 25/40/50% ที่สกิลอาจติดได้สองเป้าหมายในคราวเดียวกัน
- มีโอกาส 0/20/25% ที่สกิลอาจติดได้สามเป้าหมายในคราวเดียวกัน
- มีโอกาส 0/0/12.5% ที่สกิลอาจติดได้สี่เป้าหมายในคราวเดียวกัน
- ลด cooldown ลง 5/10/15 วินาที

แสดงความคิดเห็น