Balphagore | HoN Thailand

Posted by Heroes of Newerth on 05 22nd, 2010
 Balphagore

Balphagoreเผ่า: Hellbourne

ประเภท: Strength


Strength: 25เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +2.7
Agility: 17เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +1.2
Intelligence: 17เพิ่มขึ้นต่อเลเวล: +1.9

Attributes


Health: 625Health Regen: 2.0
Mana: 221Mana Regen: 0.69
Movement Speed: 295

การโจมตี


โจมตีแบบ: Melee
ระยะการโจมตี: 128
Damage: 31 – 33
Cooldown ของการโจมตีแต่ละครั้ง: 1.45 วินาที
โจมตี 0.69 ครั้งต่อวินาที

การป้องกัน


Armor: 2.38

รายละเอียดสกิล

Regurgitate

Regurgitate
Balphagore อาเจียนปล่อยของเสียใส่ศัตรูที่อยู่ข้างหน้า ทำ Damage และทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ศัตรูที่อยู่ในระยะ
Mana cost: 100/110/120/130
Cooldown: 12 วินาที
- ทำ Magic Damage จำนวน 40/65/90/115 หน่วย ใส่ศัตรูที่อยู่ในรัศมีรูปกรวย 100 องศา ภายในระยะไม่เกิน 400 หน่วย
- ปล่อยซากศพออกมาจำนวน 6 ซาก และศัตรูที่อยู่ในระยะจะได้รับผลของ Bile นาน 3 วินาที

ผลของ Bile


- ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20%


Demonic Pathogen

Demonic Pathogen
ทำให้ศัตรูติดเชื้อโรคร้าย ทำ Damage ใส่ศัตรู และทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้ เชื้อโรคสามารถแพร่ไปยังยูนิตรอบๆเป้าหมายได้ด้วย

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ศัตรูเป้าหมาย
ชนิด: Magic
Range: 500
Mana cost: 115/125/135/145
Cooldown: 12 วินาที
- ศัตรูได้รับผลของ Contagion นาน 1/2/3/4 วินาที
- เมื่อเป้าหมายตาย หรือระยะเวลาของสกิลสิ้นสุดลง ยูนิตที่อยู่รอบๆเป้าหมายในรัศมี 300 จะได้รับผลของ Contagion ด้วย

ผลของ Contagion


- ศัตรูติดสถานะ Silenced
- ทำ Magic Damage ใส่ศัตรูเท่ากับ 60 หน่วยต่อวินาที


Corpse Conversion

Corpse Conversion
Balphagore กินซากศพเพื่อสร้าง demonic minion ขึ้นมาช่วยรบ

สกิลเรียกใช้


เป้าหมาย: ซากศพยกเว้นศพของฮีโร่
Radius: 100
Mana cost: 95
Cooldown: 20 วินาที
- ได้รับ 1 ชาร์ต และ Heal ตนเองจำนวน 10/15/20/25 หน่วย ต่อการกิน 1 ซากศพ
- สร้าง Minion 1 ตัวเมื่อสะสมทุกๆ 3 ชาร์ต
- สะสมชาร์ตได้สูงสุดไม่เกิน 6/9/12/15 ชาร์ต

ความสามารถของ Demonic Minion


- Minion ได้รับ 3 Magic Armor
- ทุกการโจมตีของ Minion จะ Stack ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 1/2/3/4% นาน 2 วินาที สามารถรวมกันได้ถึง 6 Stacks


Hell on Newerth

Hell on Newerth
Balphagore มี Aura สะสมชาร์ตจากการใช้สกิลของศัตรูในรัศมี เมื่อเรียกใช้สกิลจะทำให้ระเบิดไฟนรกออกมารอบๆตัว

Balphagore Aura


Radius: 1000
- เมื่อศัตรูในรัศมีใช้สกิล จะเพิ่มชาร์ตสะสมจำนวน 0.6 หน่วยต่อ Mana ที่ใช้ไป 1% ให้กับสกิล Hell on Newerth
- หากไม่มีศัตรูโดยรอบใช้สกิลภายในระยะเวลา 10 วินาที จำนวนชาร์ตจะถูกลดลง 1 ชาร์ตต่อวินาที

เมื่อเรียกใช้สกิล Hell on Newerth


เป้าหมาย: ศัตรูในรัศมี
ชนิด: Magic
Radius: 600
Mana cost: 100/150/200 วินาที
Cooldown: 35 วินาที
- ทำ Magic Damage จำนวน 200/300/400 หน่วยใส่ศัตรูที่อยู่ภายในรัศมี

มีผลเพิ่มเติมหากสะสมชาร์ตได้มาก


40+ ชาร์ตสะสม:
- Damage ที่ทำใส่ศัตรู จะเพิ่มเป็น 350/450/550 หน่วย
- ศัตรูได้รับผลของ Hell Snare
- Cooldown ของสกิล Hell on Newerth เพิ่มเป็น 60 วินาที
80+ ชาร์ตสะสม:
- สร้าง Minion ออกมาช่วย
- เมื่อ Minion ถูกฆ่า จะเกิดการระเบิด ทำ Magic Damage จำนวน 150/225/300 หน่วยใส่ศัตรูภายในรัศมี 200
- Cooldown ของสกิล Hell on Newerth เพิ่มเป็น 120 วินาที

ผลของ Hell Snare


- ลดความเร็วการเคลื่อนที่ลง 50% ในตอนแรก แต่จะค่อยๆกลับคืนสู่ปกติภายในเวลา 6 วินาที

แสดงความคิดเห็น