Currently Browsing: Recipes
Behemoth’s Heart
Behemoth’s Heart
+35 Strength +300 Max Health +0.75% Health ต่อวินาที ผู้สวมใส่เป็นฮีโร่สาย Strength: +0.75% Health ต่อวินาที ผู้สวมใส่เป็นฮีโร่สาย Agility: +10% Damage ผู้สวมใส่เป็นฮีโร่สาย...
Read More of Behemoth’s Heart
Null Stone
Null Stone
+15 Strength +15 Agility +15 Intelligence +6 Health Regeneration +150% Mana Regeneration ผู้สวมใส่สามารถป้องกันสกิลจากศัตรูได้หนึ่งครั้ง Cooldown: 20 วินาที ราคา: 1325 ไอเทมที่ต้องการ Sustainer ราคา:...
Read More of Null Stone
Sacrificial Stone
Sacrificial Stone
+450 Max Health +400 Max Mana +6 Health Regeneration +150% Mana Regeneration +1 Mana Regeneration ต่อชาร์ต หากมีศัตรูตายในรัศมี 1000 ผู้สวมใส่ได้รับชาร์ต 1 ชาร์ตต่อจำนวนศัตรูที่ตาย เมื่อผู้สวมใส่ตาย: เสียชาร์ตจำนวนครึ่งหนึ่งของที่สะสมไว้ เวลาที่ใช้ในการเกิดจะน้อยลง...
Read More of Sacrificial Stone
Frostfield Plate
Frostfield Plate
+30 Intelligence +15 Armor Aura ทำให้ศัตรูที่อยู่รอบๆผู้สวมใส่มีความเร็วในการโจมตีลดลง 25% ในรัศมี 1000 เมื่อกดใช้ไอเทม จะทำให้ศัตรูรอบๆผู้สวมใส่ในรัศมี...
Read More of Frostfield Plate
Shrunken Head
Shrunken Head
+10 Strength +24 Damage เมื่อกดใช้ไอเทม ผู้สวมใส่สามารถป้องกันสกิลจากศัตรูได้นาน 10 วินาที ทุกๆครั้งที่มีการใช้ไอเทม ระยะเวลาจะลดลง...
Read More of Shrunken Head
Assassin’s Shroud
Assassin’s Shroud
+38 Damage +10 Attack Speed เมื่อกดใช้ไอเทม ผู้สวมใส่สามารถหายตัวได้นาน 9 วินาที มีความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 20% และการโจมตีครั้งต่อไปสามารถทำโบนัส...
Read More of Assassin’s Shroud
Icon of the Goddess
Icon of the Goddess
+450 Max Health +400 Max Mana +1 Health Regeneration +10% Mana Regeneration ราคา: 0 ไอเทมที่ต้องการ Beastheart ราคา: 1100 Pickled Brain ราคา: 1000 Glowstone ราคา: 1200 ราคารวมทั้งสิ้น: 3300
Read More of Icon of the Goddess
Helm of the Black Legion
Helm of the Black Legion
+300 Max Health +6 Health Regeneration มีโอกาส 70% ในการป้องกัน 40 Damage จากฮีโร่ Melee แต่ป้องกัน 20 Damage จากฮีโร่ Ranged ราคา: 0 ไอเทมที่ต้องการ Lifetube ราคา:...
Read More of Helm of the Black Legion
Barbed Armor
Barbed Armor
+10 Intelligence +22 Damage +5 Armor เมื่อกดใช้ไอเทม จะทำให้ผู้สวมใส่สะท้อนการโจมตีที่ได้รับกลับไป 80% เป็นเวลา 5 วินาที Mana cost: 25 Cooldown: 20 วินาที ราคา:...
Read More of Barbed Armor
Shaman’s Headdress
Shaman’s Headdress
+8 Health Regeneration +10 Magic Armor ราคา: 0 ไอเทมที่ต้องการ Mystic Vestments ราคา: 400 Helm of the Victim ราคา: 950 Trinket of Restoration ราคา: 350 Trinket of Restoration ราคา: 350 ราคารวมทั้งสิ้น:...
Read More of Shaman’s Headdress